Solar Pump Yojana | राज्यातील कृषी पंपांचे सौर ऊर्जेद्वारे विद्युतीकरण

राज्यातील कृषी पंपांचे सौर ऊर्जेद्वारे विद्युतीकरण

राज्यातील कृषी पंपांचे सौर ऊर्जेद्वारे विद्युतीकरण करण्यात आली. शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. एकूण दोन लाख पारेशन विरहित सौर कृषी पंप पैकी.

केंद्र शासनाने नव्याने मंजूर केलेल्या एक लाख पारेशन विरहित. सौर कृषी पंप स्टेट नोडल एजन्सी महाराष्ट्र ऊर्जा व विकास अविकरन मार्फत.

महावितरण कंपनीकडून राज्यातील मागणी नोंदविलेल्या प्रलंबित कृषी पंप विद्युत जोडण्यांनी जोडण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.